Ref. 14059 : Convocatòria de beca de col·laboració IFISC

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Investigació  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període publicació: 11/10/2017 - 21/10/2017  
S'ofereix: Es convoca una beca al lnstitut de Fisica Interdisciplinar i Sistemes Complexes (IFISC) amb càrrec al
projecte/contracte/conveni que duu per títol: Processament d'informació. Seca finançada amb fons propi de la UIB, segons
l'Acord Normatiu 11551, del día 29 d'octubre de 2015 ,del qual és responsable el/la professor: CLAUDIO RUBEN MIRASSO SANTOS

La dotació de la beca serà de 1.300,00 euros mensuals, amb una dedicació a temps complet i una durada de 03 mesos, que comptaran des de febrer de 2018
Perfil requerit: - Màster en Física (titulació nacional o estrangera)
- Grau o Llicenciatura en Física

Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud*, la documentació següent: certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
Les sol·licituds han de presentar-se al Registre General de la UIB, Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5).
El termini de presentació acabarà el 20 d'octubre de 2017.
A aquesta convocatòria Ii és aplicable
el que s'estableix a l'acord normatiu del dia 14 de juny de 2004 (FOU número 240) i a
l'acord normatiu del dia 6 de novembre de 2007 (FOU número 288).
El resultat de la selecció es publicarà a internet a l'adreça següent:
http :/Iwww.u ib .es/recerca/ajuts/beques_mobil itatlbequ es_ui b_colaboracio/resolu cions/

* L'imprés de sollicitud ho podeu trobar a l'adreça web:
http :/Iwww.u ib .cat/recerca/aj uts/beq ues_mobi 1 itatlbeq ues_u i b_colabo racio/

IMPORTANT: L'adjudicatari de la beca es compromet a
comparèixer a lOficina de Suport a la Recerca, en el termini de dos dies des del moment en que es comunica I'adjudicació de la mateixa. En cas contrari, s'entendrà que desisteix de gaudir de la beca prèviament concedida.