Ref. 48607 : Auditor/a junior

Pràctiques per a estudiants universitaris de grau

Dades de l'empresa
Activitat : AUDITORIA  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 15/11/2017 - 26/05/2018  
Horari : 25 hores setmanals  
Retribució : 397.95   mensuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : Assistència a reunions d'equip d'auditoria per planificar i tancament.
Importació de balanços a auditar en aplicació CW. Creació de taules dinàmiques en Excel per a anàlisi de balanços.
Realització de proves de compliment.
Verificació de la documentació de despeses i inversions seleccionada per verificar la seva existència, valoració i precisió.
Intervenció en la circularització de clients i proveïdors, comprovació i conciliació de les respostes.
Verificació contestacions
bancàries a la circularització d'entitats bancàries. Verificació conciliacions bancàries.
Comprovació de la informació inclosa en comptes anuals.
Tasques de comprovació d'àrees d'immobilitzat, tresoreria, deutors i creditors, serveis exteriors, compres i vendes.
 
Observacions :  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : Tasques pròpies d'auditor júnior, circularització de clients i proveïdors, verificació de despeses i inversions, quadre d'impostos, verificació de criteris d'amortització comptable, proves de compliment de sistema de control intern, redacció de memoràndums.  
Forma de seguiment: Pràctiques sota supervisió del cap d'equip  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau d'Administració d'Empreses -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.