Ref. 48767 : Dret registral i hipotecari

Pràctiques per a estudiants universitaris grau i postgrau

Dades de l'empresa
Activitat : Gestories  
Localització
Municipi : Capdepera  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 03/04/2018 - 02/10/2018  
Horari : 9:00 a 14:00 h  
Retribució : 420.00   mensuals
Nre. de llocs oferts : 4  
Tasques/funcions : Revisió d'escriptures de tot tipus per a la seva correcta inscripció i subsanació dels defectes que impedeixin la seva correcta inscripció (cancel·lació de càrregues de qualsevol tipus, embargaments, alous... etc)

Confecció dels impostos que generin la confecció de les escriptures, com ara l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impostos de Successions i Donacions, IVA (en el cas de transmissions subjectes a aquest impost), Impost de Renda de no
Residents, Impost sobre l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, i qualsevol altre tipus d’impost que pugui gravar qualsevol tipus d’escriptura.
 
Observacions : Aquestes pràctiques podrien ser reconegudes amb 6 crèdits optatius del Pla d'Estudis. Per a això, l'estudiant haurà de realitzar necessàriament els tràmits que comencen abans de la seva incorporació a l'empresa contactant amb la Vicedegana de la Facultat de Dret Cristina Gil Membrado cristina.gil@uib.es  
Dades del conveni
Nre. d'hores diàries : 5  
Formació que adquirirà el/la becari/ària : - Les tasques que durà a terme l’alumne/a són les de preparació de les escriptures públiques de compra, herències, donacions, préstecs hipotecaris… ja firmades, i execucions hipotecàries amb els seus corresponents manaments de cancel·lació de càrregues, és a dir, preparació dels impostos, plusvàlues i presentació al Registre de la Propietat corresponent (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera). - Si les escriptures tenen alguna càrrega s’ha de subsanar: Fer les gestions corresponents a fi de tramitar les Cancel·lacions de hipoteques anteriors, embargaments de la Seguretat Social, AEAT, ATIB o de particulars; - Cancel·lacions de censos, alous… ; expedients de domini, tracte successiu, declaracions d’obra nova, inmatriculacions, herències… - Qualsevol gestió amb el Registre de la Propietat a fi que el préstec hipotecari quedi correctament inscrit a favor del banc (que és el nostre client). - L’alumne/a adquirirà coneixements de dret hipotecari, registral, fiscal i administratiu (permisos militars per a la compra de finques per part d’estrangers, preu màxim de venda de VPO, Certificacions de Coordenades Georreferenciades per a la coordinació del cadastre amb el Registre, etc.) - L'estudiant també es formarà en la confecció dels impostos que generin la confecció de les escriptures, com ara l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impostos de Successions i Donacions, IVA (en el cas de transmissions subjectes a aquest impost), Impost de Renda de no Residents, Impost sobre l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, i qualsevol altre tipus d’impost que pugui gravar qualsevol tipus d’escriptura, posant en pràctica els coneixements que hagi adquirit durant els seus estudis.  
Forma de seguiment: De forma diaria pel seu tutor.  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau d'Economia -Detall- o bé Grau d'Administració d'Empreses -Detall- o bé Grau de Dret -Detall-
 
Estudis universitaris de postgrau
Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable
 

Per poder optar a aquestes pràctiques per a estudiants és imprescindible estar matriculat/ada a la Universitat de les Illes Balears i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.