Ref. 50110 : Administració, comptabilitat i finances

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Inmobiliaria y Sanitaria  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 18/06/2018 - 31/07/2018  
Horari : 8 a 14 h / de 16 h - 19 h  
Retribució : 18000   anuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : COMPTABILITAT- ADMINISTRACIÓ:
- Registre i entrada a l'entorn informàtic de comptabilitat.
- Arxiu i control de la documentació, suport a comptabilitat.
- Parametrització del sistema informàtic de gestió comptable-financera per a emissió d'informes, entrades automàtiques al sistema, etc.
- Immobilitzat: gestió d'altes i baixes en entorn comptable i programa propi de gestió de l'immobilitzat, així com càlcul d'amortitzacions mensuals.
- Pressupostos mensuals, elaboració anual (en
col.laboració amb adreça financera).
- Personal i Assegurances Socials: revisió mensual nòmines i SS, comptabilització, meritacions i pagaments mensuals. Coordinar la gestió de contractes i nòmines amb el departament de recursos humans i la gestoria, si escau.
- Emissió d'informes comptables-financers mensuals (reporting mensual al comitè de direcció, mensualment, tancaments comptables dins dels 10 primers dies del mes següent).
- Generar Llibres Oficials per al Registre Mercantil.
- Comptes Anuals i
Comptes Anuals Consolidats (juntament amb el procés d'auditoria anual de comptes, els qui emeten aquests informes per a supervisió prèvia del responsable d'administració).

TESORERIA i FINANÇAMENT:
- Moviments diaris de tresoreria
- Conciliacions Bancàries i Arquejos de Caixa.
- Control circuit caixes i recaptació d'efectiu.
- Previsions actualitzades de tresoreria setmanals-mensuals-anual.
- Control de venciments i comptabilització de les operacions de finançament: hipoteca, lísings, préstecs, pòlisses de
crèdit.
- Revisió i control de condicions de tresoreria (interessos, comissions i despeses).

IMPOSTOS I TAXES:
- Càlculs i liquidacions periòdiques d'impostos (IVA, IRPF, IS, 347).
- En general, gestió d'Impostos Autonòmics, Locals i Estatals.

COBRAMENTS I PAGAMENTS:
- Pagament a proveïdors: control d'autoritzacions-signes, emissió de documents necessaris de pagaments (cartes de pagament, taló, pagaré, confirming, remeses mensuals) als seus venciments, a través del programa informàtic de generació de
remeses bancàries (automatitzat vinculat amb comptabilitat).
- Cobraments i Clients: facturació remeses mensuals a clients, lloguers, recobraments, control i informes de saldos pendents, etc.
- Revisió i control de Contracte de Gestió i/o lloguers (anàlisis de clàusules, IPC, rendes, fiances, terminis, etc).

ALTRES VARIS: (funcions de suport)
- Control de Llibres Oficials (Registre de Socis, Llibres d'Actes, Llibres de visites).
- Informes i Documentació per a Consells d'Administració i Juntes Generals
(normalment trimestrals o semestrals).
- Control d'Escriptures i documents Públics Notarials (escriptures, elevació d'acords, poders, canvis d'òrgans de governs, etc.)
- Control i actualització de cobertures d'Assegurances de RC i d'Immobilitzat (pòlisses, tràmits de sinistres)
- Recursos i Reclamacions.
- Arxivo Documentació oficial (Escriptures, Contractes, Permisos, Llicències, etc.)
- Control i organització del mateix (escanejat en xarxa i arxiu físic).
 
Observacions :  
Dades del contracte
Categoria : Comptable - Administratiu  
Tipus de contracte : Indefinit a temps complet  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Diplomatura en ciències empresarials -Detall- o bé Llicenciatura en administració i direcció d'empreses -Detall- o bé Grau d'Administració d'Empreses -Detall- o bé Grau d'Economia -Detall- o bé Llicenciatura en economia -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable