Ref. 54470 : Gerència S' Escorxador (Palma de Mallorca)

Oferta laboral

Dades de l'empresa
Activitat : Servicio Público Cadena Alimentaria  
Localització
Municipi : Palma  
Província : Illes Balears  
País : Espanya  
Dades de l'oferta
Període oferta: 25/05/2020 -  
Horari : A convenir  
Retribució : Nivell V Conveni Col·lectiu   anuals
Nre. de llocs oferts : 1  
Tasques/funcions : Missió: Responsable de la gestió del centre comercial, conforme a les directrius de l'Àrea Comercial i Centres, i suport a la gestió de la xarxa de centres realitzant les funcions que se li encarreguin des d'aquesta Àrea.

Funcions principals:
- Gestió econòmica: Supervisar i/o realitzar l'anàlisi i la programació econòmica de l'àrea de la seva responsabilitat, estudiant la viabilitat de propostes d'inversió, definint si escau polítiques de preus, supervisant l'elaboració de
plans operatius, així com pressupostant inversions i despeses derivades de l'activitat del seu entorn, amb l'objectiu de proposar les mesures a adoptar i garantir el marc econòmic adequat sobre el que realitzar seguiment periòdic.
- Gestió operativa: Supervisar el seguiment i control de l'activitat operativa del seu camp, així com organitzar les actuacions dels recursos al seu càrrec, amb la finalitat de garantir el correcte desenvolupament de l'operativa al seu càrrec, i identificar les possibles
desviacions i incidències, permetent així l'establiment de mesures correctores necessàries en termini.
- Gestió comercial: Supervisar o coordinar els plans i activitats comercials en el seu àmbit d'actuació, així com realitzar, en el seu cas, les propostes o direcció de campanyes i esdeveniments, i el seguiment de l'activitat comercial al seu càrrec, amb la finalitat d'assegurar el compliment dels plans de gestió individuals i de la seva unitat en conjunt, facilitant la dinamització i creixement del
negoci.
- Gestió administrativa i institucional: Mantenir les apropiades relacions amb diferents agents institucionals, fent costat a membres del seu equip i/o assistint a actes, esdeveniments, etc., així com realitzar els tràmits amb Administracions que es requereixin, amb la finalitat d'assegurar un adequat desenvolupament de les activitats al seu càrrec, en termes d'optimització del negoci i el seu control i seguiment.
- Gestió interna de polítiques: Definir, si escau i en coordinació amb l'àrea
corresponent, i controlar els diferents procediments i criteris o polítiques de gestió (financer, gestió jurídica, gestió general i nivells de servei) en el seu àmbit de responsabilitat, amb la finalitat de garantir el compliment de la legislació i el correcte funcionament del negoci al seu càrrec.
- Realitzar quantes funcions siguin requerides per part de l'Àrea Comercial i Centres.
- Col·laborar amb les diferents àrees de l'empresa en quant a activitats o treballs relacionats amb l'activitat del negoci
siguin necessaris els coneixements i experiència específics del seu lloc de treball i d'acord amb el contingut i funcions d'aquest, per a facilitar la consecució dels objectius de negoci, de la forma més eficient possible.
- Suport a l'Àrea en la gestió de la xarxa assumint temes transversals o d'altres centres.
 
Observacions : PERFIL PROFESSIONAL:

Formació acadèmica: Titulació Superior, preferentment en Economia o en Administració i Direcció d'Empreses. Es valoraran positivament els estudis de postgrau: MBA o titulacions relacionades amb la Distribució Comercial o coneixements administratius o de gestió.

Experiència professional: Es valorarà experiència mínima de 5 anys en el sector i/o lloc similar.

Altres coneixements: Domini d'eines informàtiques pròpies de l'activitat a nivell avançat, concretament
Excel, Word i Power Point, així com de correu electrònic (Outlook) i Internet.

Idiomes: Es valorarà nivell mitjà d'anglès.

Competències:
- Orientació a resultats.
- Orientació al client.
- Treball en equip.
- Relacions Interpersonals.
- Adaptació al canvi.
- Planificació i organització.
 
Dades del contracte
Categoria : Gerent  
Tipus de contracte : Indefinit a temps complet  
 
Requisits imprescindibles
 
Dades d'interès
Dades d'interès -Detall-
 
Idiomes
Anglès -Detall-
 
Estudis universitaris de grau
Grau d'Administració d'Empreses -Detall- o bé Grau d'Economia -Detall- o bé Doble titulació: grau d'administració d'empreses i grau de dret -Detall- o bé Doble titulació: grau d'administració d'empreses i grau de turisme -Detall- o bé Doble titulació: grau d'economia i grau de turisme -Detall- o bé Llicenciatura en administració i direcció d'empreses -Detall- o bé Llicenciatura en economia -Detall- o bé Diplomatura en ciències empresarials -Detall-
 
Estudis universitaris de postgrau
Direcció d'Empreses de Serveis -Detall-
 
Requisits valorables
No hi ha cap requisit valorable